Từ Khóa : Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Chủ đề : Bộ sưu tập      
Tiêu đề mô tả bổ sung :
             

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 1342)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10First ォ Back · Next » Last
 
Thực hành bào chế - Sinh dược học kiểm nghiệm và bảo quản thuốc 2
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 56  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Bào chế - Sinh dược học kiểm nghiệm và bảo quản thuốc
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Tin học chuyên ngành dược
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 228  trang
Số phân loại: 500
Tiêu đề đề mục: Tin học chuyên ngành Dược
Tiêu đề mô tả bổ sung: Cao đẳng y tế Lâm Đồng
Tóm Tắt:
 
Tiếng Anh chuyên ngành dược
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 55  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Tiếng Anh chuyên ngành Dược
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Sử dụng thuốc
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 250  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Sử dụng thuốc
Tiêu đề mô tả bổ sung: Cao đẳng y tế Lâm Đồng
Tóm Tắt:
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học phát triển kỹ năng cá nhân
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 78  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Nghiên cứu khoa học
Tiêu đề mô tả bổ sung: Cao đẳng y tế Lâm Đồng
Tóm Tắt:
 
Pháp chế dược
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 169  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Pháp chế dược
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng giao tiếp bán hàng dược phẩm
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 161  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Kỹ năng giao tiếp bán hàng dược phẩm
Tiêu đề mô tả bổ sung: Dương Quý Sỹ
Tóm Tắt:
 
Kinh tế Marketing dược
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 102  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Kinh tế Marketing dược
Tiêu đề mô tả bổ sung: Dương Quý Sỹ
Tóm Tắt:
 
Hoá phân tích
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 130  trang
Số phân loại: 546
Tiêu đề đề mục: Hoá phân tích
Tiêu đề mô tả bổ sung: Dương Quý Sỹ
Tóm Tắt:
 
Giải phẫu sinh lý bệnh học 2
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 334  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Giải phẫu sinh lý bệnh học
Tiêu đề mô tả bổ sung: Dương Quý Sỹ
Tóm Tắt:
 
Giải phẫu sinh lý bệnh học 1
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 217  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Giải phẫu sinh lý bệnh học
Tiêu đề mô tả bổ sung: Dương Quý Sỹ
Tóm Tắt:
 
Đảm bảo chất lượng thuốc
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 115  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Đảm bảo chất lượng thuốc
Tiêu đề mô tả bổ sung: Dương Quý Sỹ
Tóm Tắt:
 
Dược lý 2: Giáo trình
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 262  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Dược lý
Tiêu đề mô tả bổ sung: Dương Quý Sỹ
Tóm Tắt:
 
Dược lý 1
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 316  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Dược lý
Tiêu đề mô tả bổ sung: Dương Quý Sỹ
Tóm Tắt:
 
Dược liệu
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 181  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Dược liệu
Tiêu đề mô tả bổ sung: Dương Quý Sỹ
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 101  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Dược lâm sàng
Tiêu đề mô tả bổ sung: Dương Quý Sỹ
Tóm Tắt:
 
Công nghiệp dược
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 134  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Công nghiệp dược
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình bào chế sinh dược học kiểm nghiệm và bảo quản thuốc 2
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 152  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Bào chế sinh dược học kiểm nghiệm và bảo quản thuốc
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình bào chế - Sinh dược học kiểm nghiệm và bảo quản thuốc 1
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Anh
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 186  trang
Số phân loại: 615
Tiêu đề đề mục: Bào chế - Sinh dược học kiểm nghiệm và bảo quản thuốc
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Bệnh ngoại khoa: Giáo trình giảng dạy y sỹ
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần in và phát hành sách
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 214  trang
Số phân loại: 616/B250N
Tiêu đề đề mục:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt: